Aanbod

Remedial Teaching

ook wel RT genoemd, wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan leerlingen die (pedagogisch en/of didactisch) hulp nodig hebben. Dit zijn vaak kinderen die door hun leer- en/of gedragsprobleem/stoornis op een lager dan gemiddeld niveau functioneren, maar er kan ook RT gegeven worden aan leerlingen die hoger dan het gemiddelde presteren. Ook zij kunnen de extra aandacht en zorg goed gebruiken.

Doelgroep

Leerlingen uit het reguliere basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs met problemen op het gebied van lezen en spelling (waaronder dyslexie), rekenen, schrijven of problemen op gedragsgebied zoals faalangst, onderpresteren, ADHD, NLD, maar ook volwassenen met een soortgelijke problematiek vormen de doelgroep van de praktijk. Tevens kunnen leerlingen met een slechte concentratie of werkhouding  binnen de praktijk begeleiding krijgen.

 Wat is een remedial teacher?

Een professioneel remedial teacher (r.t.-er) geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces op een basisschool of in het voortgezet onderwijs. Deze hulp wordt door Lezen Enzo zowel op school gegeven als in de eigen praktijk. Een teacher wil zeggen: iemand die bevoegd is om onderwijs te geven in het Primair Onderwijs (diploma PABO) of in het Voortgezet Onderwijs (lerarenopleiding of universiteit) en daarna een opleiding tot remedial teacher heeft gevolgd.

Wat houdt de hulp in?

De hulp houdt in dat de leerling die aangemeld wordt voor RT bij de praktijk onderzocht wordt door middel van een intakegesprek, toetsen, testen en/of observatie. De remedial teacher probeert een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de leerling en zo te ontdekken waar het probleem zit. Ook door gesprekken met de groepsleerkracht en ouders wordt waardevolle informatie verkregen. Wanneer het probleem duidelijk is (diagnose), wordt er een handelingsplan opgesteld. Hierin staat o.a. welke doelen bereikt moeten worden. De behandeling die nu volgt heet remedial teaching. Het is hulp die volledig toegespitst op het probleem van de leerling.

 Handelingsplan

Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode. Meestal wordt gedurende een periode van 10 weken 1 of meerdere keren per week remedial teaching gegeven op school of in de eigen praktijk. Daarna wordt gekeken of de leerling na deze periode weer op niveau met de eigen groep mee kan doen of dat verlening noodzakelijk is.

 Spelvorm

Indien er sprake is van gedragsproblematiek of psychische problemen, of u hebt het idee dat uw kind niet helemaal lekker in zijn of haar vel zit, vindt begeleiding plaats d.m.v. gesprekken en spel.

Tijdens de begeleiding ga ik uit van het goede in het kind en de mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen en te groeien in vrijheid. Dit gebeurt door visualisaties, spel, verhalen en/of tekeningen. Zo is er aantrekkelijk spelmateriaal zoals een poppenhuis, vingerpoppetjes, klei, knuffels en natuurlijk op het probleem afgestemde themaboeken.

 Rugzakje

Op veel scholen wordt al remedial teaching aangeboden. Kinderen blijven immers steeds meer op de “gewone basisschool” i.p.v. in het speciaal onderwijs. In een aantal gevallen krijgen ouders een persoonsgebonden budget voor extra pedagogische en/of didactische ondersteuning van hun kind. Het bekende rugzakje.

Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht RT aan te bieden. Er dien wel een zorgtraject volgens de richtlijnen van het ministerie van onderwijs te zijn.

Voor scholen is het moeilijk om kinderen die extra hulp nodig hebben op leer- of sociaal- emotioneel gebied voldoende extra hulp te bieden. Scholen hebben vaak onvoldoende geld, tijd en mankracht om aan alle zorgwensen van leerlingen te voldoen. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Vaak wordt gekozen voor herhaling van reeds aangeboden lessen (re-teaching). Bij RT gaat het om gespecialiseerde technieken en benaderingen gericht op de problemen van het kind.

 Dyslexieonderzoek

5 tot 10% van de Nederlandse bevolking heeft dyslexie. In een klas van 25 kinderen zitten dus gemiddeld 1 of 2 dyslectische leerlingen. Maar wie zijn dan? Is dat uw kind?

Voor een snelle screening van mogelijke dyslexie bij individuele leerlingen in de leeftijd van 6,5 tot 16,5 jaar wordt gebruik gemaakt van de nieuwe onlangs genormeerde DST-Nl> dyslexie screeningstest.

Afnametijd 1,5 uur.

Prijsindicatie> voor leerlingen van de praktijk € 150,-. Inclusief verslag en oudergesprek.

Leerlingen uit groep 7/8 kunnen zowel individueel als groepsgewijs getoetst worden. Hierbij wordt de DOT (Dyslexie Opsporings Test) gebruikt. Dit is een kwalitatief goed en zeer betrouwbaar, eveneens genormeerd instrument om op een efficiënte en goedkope manier zowel taalachterstand als dyslexie te constateren.

Afnametijd ongeveer 1 uur.

Prijsindicatie> basisbedrag per groep € 100,- + € 5,- per leerling. Individuele leerlingen betalen € 105,-.

Na deze screening is bij een leerling waarbij het vermoeden van dyslexie evestigd wordt, intensieve begeleiding van een half jaar vereist. Hierna moet de DST-Nl herhaald worden. Deze tweede afname gebeurt tijdens de reguliere RT-begeleiding en er zijn dan ook verder geen extra kosten aan verbonden.

Een dyslexieverklaring mag alleen verstrekt worden door een bevoegd rthopedagoog of psycholoog. Leerlingen van Lezen EnZO worden indien nodig hiervoor verwezen naar praktijken waar een samenwerkingsverband mee is afgesloten.

 

Dyscalculie-onderzoek

Van de uitgever van de DST-Nl (dyslexiescreening) Harcourt is een nieuw diagnostisch instrument op de Nederlandse markt verschenen nl. de

Tedi-math. Deze eveneens door de Cotan goedgekeurde test is bedoeld voor kinderen tussen de 5 en 9 jaar die moeilijkheden hebben bij het leren tellen en het aanvankelijk rekenen. Tevens geeft het een indicatie voor dyscalculie. Naast de zwakke punten worden in de test ook de sterke kanten van het kind aangegeven.

De Tedi-math wordt individueel afgenomen en neemt net als de DST-NL ongeveer anderhalf uur in beslag. De prijs bedraagt 150,- euro inclusief verslag en oudergesprek. Zowel ouders als leerkrachten kunnen leerlingen aanmelden voor deze test die zowel op school in een rustige ruimte als in de praktijk zelf afgenomen kan worden.

Voor meer informatie of vooraanmelding kan contact opgenomen worden met de praktijk.

Een interventieprogramma bij angst en depressie.

Dit programma is er op gericht om de emotionele veerkracht van kinderen te vergroten en om vaardigheden aan te leren om problemen op te lossen en moeilijke situaties aan te pakken. Dit beschermt hen tegen (toekomstige) stress.

Bij voldoende belangstelling wordt na de herfstvakantie met een groepje leerlingen gestart. Ook voor individuele leerlingen is het erg effectief gebleken.

Leeftijd 7-11 jaar.
Aantal lessen: 10 + 2 terugkomlessen.
Daarnaast een aantal ouderbijeenkomsten.
Prijs: € 300,-

Voor meer informatie zie ook www.vriendenprogramma.nl

Samenwerking

Om uw kind nog beter de hulp te bieden die het nodig heeft is Lezen ENZO een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met ABC, de praktijk van orthopedagoge Ivy Lagerweij. Niet alleen kunnen de kinderen naar elkaars praktijk worden doorverwezen, maar ook het uitwisselen van informatie en doorgeven van expertise door middel van intervisie wordt door beide partijen als zeer prettig ervaren.

Link naar www.praktijkabc.nl

Daarnaast werkt Lezen EnZo ook samen met Remedius, een onafhankelijke particuliere instelling die nauw samenwerkt met EDUX, schoolbegeleidingsdienst te Breda. Email: info@edux.nl

Bij Remedius werken orthopedagogen, psychologen, onderwijskundigen en remedial teachers samen om een deskundige en objectieve probleemdiagnose te stellen. Naast advisering en begeleiding van ouders, is de begeleiding van kinderen met wat meer gecompliceerde problemen altijd kortdurend. Er wordt geprobeerd in korte tijd het probleem helder te krijgen en de leerling daarna door te verwijzen naar de juiste hulpverlener. Met een voor het kind op maat gemaakt advies, kan lezen EnZo daarna de begeleiding weer overnemen. Natuurlijk is ook hier sprake van een goed onderling overleg.

onderdeel Organisatie: Edux
Adres: Stadionstraat 20
Plaats: 4815 NG Breda
Postbus: 2086, 4800 CB
Telefoon: 076-5245556

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.