Prijzen

Voor het schooljaar 2007-2008 wordt voor begeleiding binnen de

praktijk € 42, 50 – per uur gerekend, waarvan 45 minuten begeleiding en een kwartier voorbereiding en verslaglegging.

Omdat ik als RT-er werk met handelingsgerichte diagnostiek (is van toepassing als een leerkracht of ouder de RT-er benadert met een gerichte vraagstelling: er is een probleem, hoe komt dat en hoe kunnen we dit het beste aanpakken ), worden de eerste 6-8 weken van de begeleiding gebruikt voor de verschillende onderzoeken en toetsen die nodig zijn om het kind verder te helpen bij zijn (leer)probleem. Eerst moet er een diagnose gesteld worden, voordat aan de gerichte begeleiding begonnen kan worden. In tegenstelling tot de onderzoeken bij EDUX en Remedius of bij een orthopedagoog worden deze onderzoeken tijdens de RT- lessen afgenomen en niet in een of meerdere testdag(en). Omdat veel ouders de begeleiding van een remedial teacher niet vergoed krijgen werkt dit kostenbesparend. Bovendien krijg je als RT-er tijdens de verschillende onderzoeken op verschillende tijdstippen de kans om via observatie en diagnostische gesprekjes in korte tijd veel over een kind te weten te komen. Alleen die onderzoeken die noodzakelijk zijn om het kind vooruit te helpen worden gedaan. Er wordt dus geen hele testbatterij op het kind losgelaten. Wel krijgen de leerlingen en hun ouders vanaf de eerste les begeleiding en ondersteuning. Ze kunnen hun verhaal kwijt en zijn meestal ontzettend opgelucht dat er eindelijk iets concreets aan de problemen wordt gedaan.

De begeleiding in de eerste weken is er dan ook gericht om op de eerste plaats het zelfvertrouwen en de motivatie van het kind te vergroten door middel van het opdoen van succeservaringen. In het geval van leerlingen met b.v. leesproblemen wordt ook de effectieve leestijd uitgebreid door het maken van leeskilometers en werken met computerprogramma’s als Woordkasteel en/of andere spellingsprogramma,s. Wel wordt in deze eerste periode contact opgenomen met school om gegevens op te vragen van het LVS- systeem en nadere bijzonderheden. Er zijn ook scholen waar de leerling een kant-en-klaar pakketje met informatie meekrijgt. Contacten gaan meestal via korte memootjes en/of e-mailtjes omdat de werktijden van leerkrachten en RT-er elkaar overlappen. Soms wordt de informatie ook door de ouders overgebracht.

Deze informatie is een twee-richtingverkeer. Omgekeerd kunnen leerkrachten namelijk ook contact opnemen met de praktijk. Sommigen vinden het leuk om de praktijk een keer te zien en nemen zelf het initiatief om eens langs te komen.

Na die 6-8 weken wordt een handelingsplan opgesteld waarbij de leerkrachten zo min mogelijk belast worden. Soms alleen wat tips en adviezen voor school , maar op verzoek ook echte handgrepen of een plan van aanpak. Iedere leerling en leerkracht is weer verschillend. Dit handelingsplan en de resultaten van het onderzoek worden met school besproken. Ook op de praktijk wordt gewerkt met dit handelingsplan (BIMOE-model).

Het is helaas bijna niet mogelijk om een vaste behandelperiode te noemen. Sommige kinderen hebben genoeg aan enkele maanden of een half jaar, maar vaak duurt de behandeling veel langer, soms zelfs jaren.

Vragen, die hierbij een rol spelen, zijn onder andere:

– Is het kind gemotiveerd?

– Kan het kind zich goed concentreren?

– Hoe ernstig is het probleem?

– Is er sprake van een combinatie van problemen?

– Speelt faalangst, onzekerheid of een negatief zelfbeeld een rol?

– Hoe is de thuissituatie?

– Is er misschien sprake van dictische verwaarlozing of heeft het kind

veel gemist op school door ziekte of andere omstandigheden?

– Hoe snel pikt het kind dingen op? Mogelijk is ook nog een capaciteiten-

onderzoek of een onderzoek naar b.b. aandacht- en concentratie nodig.

– Als het kind eenmaal op het juiste niveau is gekomen, kan het dan

“op eigen kracht” het niveau en tempo van de leerstof”bijhouden” ?

– En niet als laatste > wat kan de leerkracht in de groep aan?

 

Voor deze eerste periode wordt een plan van aanpak met de ouders doorgenomen. De informatie naar school is verschillend. Bij sommige scholen is de IB-er de contactpersoon en hij/zij speelt alle informatie door naar de betrokken personen. Dit scheelt veel overlegtijd. In andere gevallen gaat de informatie via de ouders of er wordt met toestemming van de ouders natuurlijk rechtstreeks contact opgenomen met school.

Voor bezoekjes aan school wordt niets extra gerekend. Meestal vindt een eerste gesprek plaats zo’n 6 tot 8 weken na de start van de begeleiding. Alle gegevens van ouders, school en eigen observatie en onderzoek worden dan in een verslag samengevat en besproken zowel met ouders als met school. Er wordt een diagnose gesteld en aan de hand hiervan wordt het handelingsplan opgesteld.

Als ouders of scholen eerder persoonlijk overleg willen, kunnen zij hiervoor een afspraak maken. Ook hiervoor geldt dan het tarief van € 42,50 euro per uur.

Wie dit extra overleg gaat betalen hangt ook weer van een aantal factoren af. Ouders of school? Als de ouders zich zelf met hun kind bij mij aanmelden zit er een pakketje voorzieningen bij waar de school gratis van kan meegenieten. Zie tarievenlijst elders op deze website. Anders wordt het wanneer de school specifieke dingen van mij verlangt.

Ook de school zelf heeft zorgplicht naar zijn leerlingen toe en heeft daar een budget voor gekregen. Ieder schoolbestuur heeft immers de verantwoordelijkheid een passend onderwijszorgarrangement aan te bieden aan elke leerling die bij een van hun scholen staat ingeschreven. Als een school een bepaald arrangement niet zelf in huis heeft, moet het bestuur van die school zorgen dat de leerling dat onderwijsarrangement aangeboden krijgt, met een gemotiveerde doorverwijzing. Ook hebben scholen alle vrijheid om zelf de invulling van de zorgplicht vorm te geven.

Zeker nu door scholen massaal gekozen wordt om RT binnen de groep te geven, zal de vraag van de ouders naar externe RT steeds groter worden. Temeer omdat er in iedere groep wel leerlingen zitten, die gebaat zouden zijn bij een kortere of langere periode van een-op-een begeleiding. Ik merk nu al binnen mijn praktijk heel duidelijk, dat scholen hun leerlingen niet altijd meer de zorg kunnen bieden waar ze in principe wel recht op hebben.

Omdat de belasting vooral voor de jongere zorgleerlingen te groot wordt bij begeleiding na schooltijd, levert dit bijna geen rendement meer op. Met name voor kinderen tot een jaar of 10 is het beter als ze de extra begeleiding gewoon onder schooltijd kunnen krijgen in verband met motivatie, concentratie en vermoeidheid. Wel vind ik het erg belangrijk om het leerproces en de gang van zaken op school niet nodeloos te verstoren.

Tijdens schooltijd zijn de ouders verantwoordelijk voor het veilig halen en brengen van en naar de praktijk. Een leerling mag dus onder schooltijd niet alleen naar de praktijk komen of naar school terug gaan. Ik probeer daarom altijd om in overleg met school en ouders het meest geschikte moment voor iedere leerling te vinden. Meestal zijn de RT-tijden dan ook aan het begin of het eind van een ochtend of middag. Omdat ik maar een kleine eenmans(vrouws)- praktijk ben, moet er soms wel eens wat gepuzzeld worden. Natuurlijk streef ik daarbij naar een zo goed mogelijke samen-werking waar het gaat om “ons kind”.

Het werkt erg prettig als de kinderen via school een eigen dossier meenemen met alle gegevens uit leerlingvolgsysteem, kopietjes van de laatste rapporten en alles wat verder belangrijk is voor het onderzoek en de begeleiding in de eerste fase.

Ondrzoek (PDO) zit in de begeleiding inbegrepen met een minimum aantal behandelingen van 10.

Het intakegesprek met de ouders is eveneens gratis.

 

 Strippenkaart 2007-2008

Ook alleen een pedagogisch didactisch onderzoek (PDO) + individueel handelingsplan is mogelijk voor de prijs van € 350,-

Voor meer informatie over de begeleiding van groepjes leerlingen >

SOVA-trainingen, faalangstbegeleiding en kanjertrainingen in verband met pestgedrag, wordt verwezen naar de lijst met

RT-tarieven voor scholen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.